OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
ZGODNY z Art 13 RODO

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH
administratorem Państwa danych osobowych jest: Monika Kamińska ul. Jana Pawła II ¼, 55-011 Siechnice, zwana dalej ADO. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: monika.kaminska7@gmail.com, telefonicznie pod numerem: 609082786 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. ŹRÓDŁO DANYCH – SKĄD POZYSKIWANE SĄ DANE
Państwa dane osobowe są podawane przez Pana/Panią bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście, przez system e-rejestracji lub poprzez infolinię. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem Państwa zdrowia dane osobowe mogą być uzyskiwane od osób bliskich.

3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na potrzeby umawiania wizyty przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL lud data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia.
Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.
Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są Państwa dane w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu a także imienia i nazwiska.
Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie wizerunku w formie niemożliwej do zidentyfikowania to zdjęcia są wykorzystywane w celach marketingowych.

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w celu udokumentowania Państwa stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych
b) na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych na podstawie art.6 ust.1 lit. C RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
c) w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością na podstawie art.6 ust.1 lit c RODO w zw. Z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
d) jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pana/Pani dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora zgodnie z art.6 ust.1 lit. A RODO
e) w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
– na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
– w celach weryfikacji Państwa uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczeniowych Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej,
Jeśli nastąpi potrzeba przekazania informacji do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych zostaną państwo o takim fakcie poinformowani osobą informacją.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych (np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). Dokumentacja medyczna jest przechowywana co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie upoważnionej.

Dana służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację lub wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na te cele

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Posiadają Państwo prawo;
a) dostępu do Państwa danych osobowych- uzyskania od administratora potwierdzenia, czy Państwa dane są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO
b) sprostowania Państwa danych osobowych- żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
c) usunięcia Państwa danych- żądanie od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej
d) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej
e) przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO
g) wniesienia skargi w przypadku naruszenia przepisów ochrony danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: PUODO- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe do realizacji celów Ochrony Zdrowia, udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.
Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

8. PROFILOWANIE
Państwa dane nie podlegają profilowaniu

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.